පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Thursday, July 23, 2015

ඔන්න ඕකයි තත්වේ


ආදරය යනු
දෙදෙනකු අතර 
ඇතිවන්නාවූ
අසීමිත ලෙන්ගතුකමකි..
නැතිව,
එටෙන්ෂන්
හෝ
කෙයාරින්
නොවන්නේය..
නමුත් ගැහැණුන්
 ආදරයට 
වඩා
හොයන්නේ
එටෙන්ෂන්
හා
කෙයාරින්ය..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...