පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Thursday, July 23, 2015

සර්පයා

හාදු නැති ඒ පාලු හදකට
 හාදුදෙන්නට මාන බලනා සර්පයා
ඕන ලිදකින් වතුර බොන්නට
 කඩුලු පනිනා සර්පයා
 ඇගේ කදුලැලි පිසලමන්නට 
 දෑත දිගු කල ඒ කෙනා
 යහන් සුව විද සර්ප වෙස් ගෙන
 යන්න යන ඒ ඔහු තමා...

 සර්ප වෙස් ගත් පිරිමි ප්‍රාණිය
 සිර කළා ඇගෙ සුමුදු සිහිනිග
 තවරලා ඌ සර්ප හැව යට 
දූලි කළ හැටි ගැහැණු සිහිනය.. 

 යහන සරසා සුමුදු නල් පෙති 
ඒ යටින් විස දළ ද අතුරා
 රාගයම විතරයි උගේ
  කෙදිරියක් ලෙස පිට වුනේ.. 

 ඇගේ තුගු ළැම හප කළා ඌ 
ඉතිරි නොකරම කිරි සිහින මතු.
 ඒත් ගැහැණිය බලා සිටියා 
 ගෙනෙන තුරු පෙම් සිහින විසකුරු..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...