පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Thursday, July 23, 2015

Feeling මනමේ


කඩුව මගේ උනත්
උඹ දුන්නේ කොපුව මට,
මම එදා නොදින්නත්
කුමාරයෙක් උනා මම,
වැද්දා දින්නත්
මගේ කඩුවෙන් මටම ඇන,
වැද්දා යාවි උඹ අතහැර කැලය මැද
කීවා පුවත එදවස මතකද උඹට,
උඹ අද රගයි තනිවම
මනමේ.. නාටකය...
අන්තිම කොටස මම බැලුවේ,
බැල්කනි සීට් එකේ හිද...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...