පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Wednesday, January 14, 2015

සෙරෙප්පු නම් ඉතිං ආයේ.. රබර් සෙරෙප්පු තමයි


කාගෙත් පයට පෑගෙන
මිහිකත හොදට හදුනන
වෙන් නොවන පෙම් හවුල
ගෙන යයි අපිව ලෝ මත හැම තැන

දුප්පත් පොහොසත් බේද නැති
කාටත් එක ලෙසට සලකති
දුක සැප නිහඩවම විදගනි
අපට සුව දෙන පිණිස කැපවෙති

රබර් මෙන් වුවද
කාගෙත් හිතවතා විය කවදත්
ගෙවුන කළ විසි කෙරුවත්
රබර් මිරිවැඩිසගල දෙයි මට රාජ ගැම්මක්

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...