පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Thursday, July 23, 2015

තාත්තේ..


හිරු නගින්නට පළමු කොට
 අප දිවිය එලි කළ දිනපති,
 රශ්මි ධාරා විද දරාගෙන
 අපට සිහිලස දුන් තරුපති,
 රජ පුටුව මත මා හිදෙව්වේ
 ඔඹේ දහදිය අනා ගල් බැදි මාලිගේ..

තුන් කල් ගියත් 
 නබෝගැබ පුරා විහිදුනු 
  ඔබේ සෙවනේ ඉන්න
  ආසයි මට තාත්තේ..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...