පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Wednesday, July 29, 2015

අසම්පූර්ණ අපේ කතාව


දහ අට ප්ලස් අපේ ජීවිත වල
අසම්පූර්ණ අපේ කතාව
ලියාගන්න වෙර දරන අපි
නොනිමි හීනයක හිරවෙලා

පාට කණ්නාඩි වලින් වැහුන කලු සුදු ලෝකය
ෆැන්ටසියක් ලෙස දකින අපි
තියන සිස්ටම් එකට ඇප්ලයි වෙමින්
උදේට යන හවසට එන  ජීවිතය තෝරාගනියි

එකොනොමි එකට ගැලපෙන
බඩගෝස්තරය සපිරෙන
මෙතඩ් වලට ඇප්ලයි වෙලා
වෙනසක් කරන්න කතා කරනවා අපි
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...