පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Sunday, August 22, 2010

වෝක් ටු රිමෙම්බර්

lonely_1 

මට සැමවිටම මතකයි
එය සැදෑයාමයයි
සදහටම එය අවසානයයි
අවසානය ලග ලගම එයි
ඔබ විසින් ඔබටම
ඇරඹුමයි අදුරු අහසක...

බලන්න මා වෙනස් වී ඇත.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...