පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Thursday, July 23, 2015

මගේ හීනය රැකගන්නට..ධර්මයෙන් ටෝක් දී
බුරුමයෙන් විදින පොරවල්
අතර,
සැගව මානමි හරස් හුය
කොකා ගස්සන්ට මගේ ගිනි කඳ,
රුසියාවට වැඩිය ලොකු
මගේ හීනය රැකගන්නට..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...