පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Friday, September 3, 2010

පළමු පෙම

 first-love 1
 මගෙ ජීවිතේ මුහුද ඔයා
ඉතිං මට සමාවෙන්න
මට සමාවෙන්න මට ඔයා එනකන් බලන් ඉන්න බෑ,
ඉතිං මට සමා වෙන්න,මම ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි.
අනේ සතුටින් ඉන්න.
මොකද මම ඔයාට ආදරෙයි,
ඔයා සතුටින් ඉන්න ඕනෙ.
ඔයාට මාව තේරෙනව ද?
මට පොරොන්දු වෙන්න?
ඔයා සතුටින් ඉන්නව කියල,
ඔයා හොදින් ඉන්නව කියල...
MiZ U  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...