පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Thursday, July 23, 2015

ඇප්ලයිස් ටු මෙනි සිටුවේෂන්ස්.


නඩුත් හාමුදුරුවන්ගේය
බඩුත් හාමුදුරුවන්ගේය
ස්ටේජ් එකත් උන්නැහේලාගේමය
ඔව්, ඔබලා ශුද්ධ වූ ඩයල්ය
සීනි මෙන් මිහිරිය
හෙරොයින් වලට විරුද්ධය
කොකේන් වලට තහනමය
නමුත්,
අදයි මම දැගත්තේ
සීනිකොකේන් වලට වඩා
අට ගුණයකින්
විස බව..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...