පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Sunday, November 2, 2014

පොල් පැණි


ස්ත්‍රිය තුලින් පුරුෂයා ලබන වින්දනය සේම
පුරුෂයා තුලින් ස්ත්‍රියද වින්දනය ලබන්නේය
නමුත්
ආදරයඉඹුල් කිරිබත් හී
පැණි රොද මෙන්
ඒ අතරට පැමිණි කළ
කොයි ආකාරයේ වේදනාවක් වුවද
විදීමට සූදානම් විය යුතුය
නමුත් 
එය එකිනෙකාට 
ආවේනික වන්නට යන්නේය...
නමුත්..
හොදම ටික හරි මැදය..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...