පැලැස්තරය

ලෝකයේ දැන ගැනීමට ඇති බොහෝ දේය. ඒ හැමදෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන් දැන ගැනීමට නොහැක.හැමදෙයක්ම යන්තම් හෝ දැනගැනීම, අත්විදීම හරහා යන්න හදන උත්සහයක්.

Sunday, November 2, 2014

බලාපොරොත්තු මිනිස්සු ජීවත් කරනවා කියනවනේ


දහසක් සිහින ඇවිත් යන 
දහසක් නගර හමුවන 
නවාතැන්පල එය විය 
පෙට්ටි ගොඩකට එක උඩ 

හමුවන නගර අතර අප 
යන එන සිහින ඔසවන 
දොඹකර දුවන ලෙස අප 
රකියි දොඹකර හදවත 

වක්‍රව සිහින රකිනට 
ලැබෙනට නිසි කලට හිමි අය 
කැපකර අප දිවිය, බලාසිටිනෙමු 
ලොවට පොඩි වූ අපට ලොකුවූ මගේ හීනය දෙස

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...